Skoči na glavno vsebino

Štipendije

Pogoji za pridobitev različnih vrst štipendij določa Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/2013; ZŠtip-1), ki v 8. členu določa dodeljevanje naslednjih štipendij:

DRŽAVNA ŠTIPENDIJA
Pravico do državne štipendije se ugotavlja po določbah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev na podlagi vloge, ki jo vlagatelj poda na pristojni center za socialno delo. Obrazec vloge je dostopen na spletnih straneh Ministrstva za delo, socialne zadeve in enake možnosti.
Zakon določa, da državna štipendija upravičencu – državljanu RS – pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, o čemer center za socialno delo odloča ponovno za vsako novo šolsko leto posebej. Če se želi štipendist prepisati v drug izobraževalni program, je dolžan prej pridobiti pisno soglasje centra za socialno delo.
Bodoči dijaki naj vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo v mesecu avgustu, da bodo ob izpolnjevanju pogojev upravičeni do državne štipendije s 1. septembrom.

ZOISOVE ŠTIPENDIJE
Zoisovo štipendijo za izobraževanje lahko pridobi dijak, ki je dosegelizjemne dosežke in je
v zaključnem razredu osnovne šole dosegel povprečno oceno najmanj 4,70.
Pogoji in zahtevani obrazci za uveljavitev pravice do štipendije bodo objavljeni v javnem pozivu na spletnih straneh sklada: www.sklad-kadri.si.
Več si lahko preberete na spletni strani http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/zois/zstip1/.

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE – 100 evrov mesečno
Štipendija za deficitarne poklice je namenjena dijakom in študentom, ki se izobražujejo na raven izobraževanja in področjih opredeljenih v politiki štipendiranja, ki jo sprejme Vlada RS za obdobje petih let.
Štipendije za deficitarne poklice sklad dodeli na podlagi javnega razpisa z odprtim rokom za vložitev vloge, ko ga objavi sklad na svojih spletnih straneh: www.skladi-kadri.si do konca meseca januarja za naslednje šolsko ali študijsko leto.

KADROVSKE ŠTIPENDIJE
Kadrovske štipendije podeljujejo delodajalci. Razpise štipendij objavlja Javni sklad Slovenije za celotno Slovenijo na www.sklad-kadri.si/kadrovske, štipendije v regiji pa Posoški razvojni center. Prošnje za razpis kandidati posredujejo kadrovski službi delodajalca.

Izmenjevalnica – kadrovske štipendije

Več informacij o štipendijah na: Javni, štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

 

Dostopnost