Skoči na glavno vsebino

Informacije o NPZ

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA V 6. IN 9. RAZREDU

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je poseben postopek, izpeljan tako, da vsi učenci v državi na isti dan rešujejo enake preizkuse pod enakimi pogoji, preverjajo pa se standardi znanja, določeni z učnim načrtom. Temeljni cilj nacionalnega preverjanja znanja je pridobiti dodatne informacije o znanju učencev. Z nacionalnim preverjanjem znanja želimo prispevati k boljši kakovosti učenja, poučevanja in znanja in učinkovito sprotno preverjati kakovost učnih načrtov.

Opravljanje NPZ-ja je obvezno za vse učence 6. in 9. razreda. Učencem se k NPZ ni treba prijavljati, ker to uredi šola.

Preverjanje je samo pisno in traja pri posameznem predmetu 60 minut.

Preverjanje se izvede v enem roku, praviloma v maju tekočega leta, naknadnega roka ni.

Šola ob koncu šolskega leta učence pisno obvesti o dosežkih pri NPZ-ju z obvestilom, ki je priloga k spričevalu.

Ob koncu drugega obdobja se preverja znanje iz matematike, slovenščine in tujega jezika.

Ob koncu tretjega obdobja se preverja znanje iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga  določi minister v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda. V šolskem letu 2022/23 je to tuji jezik – angleščina.

Vrednotenje preizkusov znanja bo elektronsko. Učenci bodo preizkuse še vedno reševali v papirnati obliki, učitelji pa jih bodo nato vrednotili s pomočjo računalniškega programa. Tudi vpogledi v ovrednotene naloge in poizvedbe bodo potekale elektronsko. O tem bodo učenci in starši naknadno obveščeni v mesecu aprilu.

 

KOLEDAR AKTIVNOSTI ZA 6. IN 9. RAZREDE je v pripravi.

Več informaciji lahko dobite v publikaciji Informacije za učence in starše, ki je na voljo le v elektronski obliki. Do nje dostopate preko spletne strani Državnega izpitnega centra (www.ric.si ) – zavihek Nacionalno preverjanje znanja – Informacija za učence in starše.

Za vse informacije se lahko na šoli obrnete na ravnatelja, Cirila Makovca.

Dostopnost